Ansökning till Platsen är ledig -understödsprogrammet

 • Föreningar inom social- och hälsovårdssektorn kan söka understöd för att anställa en eller flera personer för allmännyttiga arbetsuppgifter inom organisationen.
 • Understöd söks för 12 månader / person (1 årsverke).
 • Understöd söks via STEAs e-tjänst som projektunderstöd.
 • Den anställda personen kan inte vara den enda arbetaren inom organisationen/föreningen.
 • Föreningen bör ha erfarenhet av att fungera som en arbetsgivare.
 • I programmet avlönas personer som har inte tidigare blivit anställda genom Platsen är ledig -understödsprogrammet.

Understödets belopp

 • Understöd kan beviljas max 50 000 euro / avlönad person.
 • Understöd kan sökas till anställningsförhållandets alla lönekostnader samt övriga kostnader som uppkommer direkt på grund av anställningsförhållandet. Dessa kostnader inkluderar till exempel resekostnader, lämplig utrustning, kostnader för utbildning, mentorering och handledning.
 • I de anställningsprojekt inom programmet Platsen är ledig där en mentor deltar, kan de övriga direkta kostnaderna för mentorskap och anställning av en ung person/person med partiell arbetsförmåga motsvara högst 30 % av det beviljade understödet. Notera dock att de övriga kostnadernas andel av det beviljade understödet får vara högst 10 %.
 • Om man av en motiverad anledning inte ansöker om understöd för mentorskap, kan de övriga kostnaderna för annat än anställning motsvara högst 10 procent av det beviljade understödet.
 • Hyreskostnader för arbetslokaler kan inkluderas i understödet, om du kan påvisa att de direkt har orsakats av anställningen.
 • Den anställdas lön bestäms enligt kollektivavtalet som används i föreningen / organisationen.
 • Understödet täcker lönekostnaderna till fullt belopp. Om organisationen har betydande tillgångar (besked om detta fås från STEA:s inspektör), ska en del av projektkostnaderna täckas med egen finansiering.

Platsen är ledig -arbetsförhållandet

 • Arbetsförhållandet kan utgå på hel- eller deltid.
 • Arbetsförhållandet kan börja genast efter ett understödsbeslut eller senare under samma år.
 • Det är möjligt att koppla ihop ett utbildningsläroavtal med anställningsförhållandet. Här är det möjligt att söka understöd för hela läroavtalsutbildningens längd. Anställningens längd är bunden till läroavtalsutbildningens längd.
 • Om man kopplar ihop anställningen med ett läroavtal, är det inte möjligt att inkludera kostnader för mentorskap i projektet. Då kan de övriga kostnaderna motsvara högst 10 procent av det beviljade understödet.
 • Arbetsgivaren tar ansvar för de lagliga arbetsgivarskyldigheterna samt de anställdas induktion och handledning.

STEA organiseras information för ansökning 2024 på våren 2023.