Vaikean asian puheeksi ottaminen

Monet Paikka auki -työntekijät ovat tilanteessa, joka on heille täysin uusi. Kokemusta työelämästä ja mahdollisista haastavista vuorovaikutustilanteista ei siis välttämättä ole vielä ehtinyt kertyä. Paikka auki -koordinaatiotiimin harjoittelussa ollut Riikka Nurmela kokosi Paikka auki -työntekijöiden pyynnöstä ohjeita juuri näihin tilanteisiin.

Vinkkejä työntekijälle asioiden puheeksi ottamiseen työpaikalla

Puheeksi ottamisella voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kasvamista liian suuriksi. Työyhteisössä, jossa asioista keskustellaan avoimesti ja epäkohtiin puututaan, on työntekijöiden keskuudessa leppoisampi ilmapiiri sekä parempi työtyytyväisyys. Puheeksi ottaminen on meidän kaikkien etu, joka antaa mahdollisuuden hyvinvoivalle työyhteisölle. Voit myös keskustella työnantajasi kanssa, olisiko työpaikalle mahdollista saada jonkinlainen työyhteisön luoma, yhteinen toimintaohje, miten puheeksi ottamista vaativat asiat voisi tuoda esille.

Esihenkilöllä on laissa määritetty vastuu asioiden puheeksi ottoon työntekijän kanssa, mutta myös työntekijöillä on tähän oikeus. Kuka tahansa työntekijä saa puuttua työyhteisön hyvinvointia koskeviin asioihin. Asioiden puheeksi ottaminen työpaikalla voidaan useasti kokea vaikeaksi, joten kokosimme tähän sivulle keinoja, joiden avulla puheeksi ottaminen olisi helpompaa.

Puheeksi ottamisen aiheita voivat olla esimerkiksi työpaikalla kiusaaminen tai epäasiallinen käytös. Tällaiset tilanteet saattavat tapahtua niin, että esihenkilö ei näe. Syytä puheeksi ottamiseen on silloinkin, jos koet muutosta omassa tai työkaverin hyvinvoinnissa. Myös päihde- ja mielenterveysongelmista voidaan keskustella. Tärkeintä kuitenkin on, että otat sellaiset asiat esille, jotka aidosti huolestuttavat sinua.

1. Käy läpi asioita, joista haluat puhua

Ennen puheeksi ottamista mieti, mistä haluat keskustella esimiehesi/työntekijän kanssa. Voit pohtia, mistä huolesi johtuu ja miksi siitä on tärkeää puhua. Voit myös keskustella asiasta muiden työntekijöiden kanssa ennen puheeksi ottamista. Joku toinenkin on saattanut huomata samanlaisen epäkohdan kuin sinä. Sinun kannattaa myös kirjata ylös asioita, jotka puhututtavat. Voit hyödyntää muistiinpanoja keskustelun tukena, jotta saat kaiken tärkeän sanotuksi.

2. Varaa asialle oma aika

Voit miettiä sopivaa ajankohtaa asian puheeksi ottamiselle. Voit esimerkiksi pyytää esimieheltä kahden keskeisen keskusteluajan rauhalliseen tilaan tai halutessasi tuoda asian ilmi palaverissa. Mieluiten puheeksi ottaminen kannattaa tehdä ensin kahden kesken, jotta esimerkiksi kukaan ei kokisi asian esille tuomista loukkauksena.

3. Ilmaise huolesi

Pyrkikää siihen, että keskustelun aikana puhutte vain sinua mietityttävästä asiasta, sillä olette molemmat varanneet sen hetken juuri sitä varten. Kuuntele ja kysy, jos et ymmärrä. Ole rehellinen, ilmaise aito huolestuminen ja tuo esille havaintosi sekä kyseisen asian vaikuttavuus työhön. Voit käyttää esimerkkejä tilanteen havainnollistamiseksi. Muista, että esimiehellä on vaitiolovelvollisuus, jos haluat jonkin keskustelun jäävän vain teidän tietoonne.

4. Kysy, mitä tapahtuu seuraavaksi

Lopuksi voit varmistaa, että asian käsitteleminen siirtyy eteenpäin. Voit kysyä esimieheltä, miten asiaa lähdetään selvittämään. Tämän jälkeen käsittelyvastuu on esimiehellä.

Lähteet:

Duunitori, 2018. Työntekijä: ota vaikeat asiat puheeksi. Saatavilla: https://duunitori.fi/tyoelama/tyontekija-ota-vaikeat-asiat-puheeksi

Esa Eriksson, Tom Erik Arnkil, 2009. Huoli puheeksi, opas varhaisista dialogeista. Saatavilla: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-33-1792-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rasi Jenni, 2011. Puheeksi ottamisen mallit, Yritys X. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32309/Jenni_Rasi.pdf?sequence=1

Myllyhoitoyhdistys, 2019. Riippuvuudet työelämässä: viisi vinkkiä, joiden avulla otat riippuvuuden puheeksi. Saatavilla: https://myllyhoitoyhdistys.fi/2019/09/04/riippuvuudet-tyoelamassa-viisi-vinkkia-joiden-avulla-otat-riippuvuuden-puheeksi/

Työterveyslaitos, 2022. Miten käsittelen haastavia tilanteita työpaikalla? Saatavilla: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/hyvan-mielen-tyopaikka/4-miten-kasittelen-haastavia-tilanteita-tyopaikalla

Vinkkejä työnantajalle