Mentorointi

Paikka auki -avustukseen voidaan sisällyttää palkkakulujen lisäksi myös mentorointikuluja. Mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut voivat olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta. Järjestöjä kannustetaan panostamaan laadukkaaseen mentorointiin Paikka auki -työntekijöille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mentorointiprosessi on hyödyllinen tulevaisuutta varten sekä työntekijälle että työnantajalle.

10 vinkkiä onnistuneeseen mentorointiin

 1. Sitoutunut työnantaja.
 2. Säännölliset tapaamiset.
 3. Riittävä aika.
 4. Yhdessä mietityt tavoitteet.
 5. Molemminpuolinen kiinnostus ja innostus.
 6. Keskinäinen arvostus ja tasavertainen suhde.
 7. Työstään innostunut mentori.
 8. Omasta kehittymisestään kiinnostunut mentoroitava.
 9. Luottamuksellinen suhde ja salliva ilmapiiri.
 10. Tulevaisuuteen suuntautunut sisältö.

Mentoroinnin toteuttamistapoja

 1. Työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella.
 2. Kasvokkain tai virtuaalisesti.
 3. Tarvittaessa tai aikataulutetusti.
 4. Lyhyesti tai pitkäjänteisesti.
 5. Ryhmässä tai yksilötapaamisessa.
 6. Mentori työyhteisöstä tai mentori asiantuntijapalveluna.

Mentorointi perustuu yhteiseen suunnitelmaan, jossa on monia toteuttamistapoja.

Mentorointimalli

Mentorointi on työsuhteen aikaista tukea, jossa jaetaan tietoa ja osaamista. Sen tavoitteena on vahvistaa muun muassa mentoroitavan työhyvinvointia, osaamisen kehittymistä, osallisuutta, itsetuntoa ja työelämävalmiuksia.

Oheista kolmivaiheista mentorointimallia voi hyödyntää toimivan mentoroinnin tukena. Se kuvaa vuorovaikutusprosessia, joka muodostuu kohtaamisista mentorin ja mentoroitavan välillä. Malli korostaa suunnitelmallisuutta, luottamuksellisuutta, joustavuutta ja vahvuuksien etsimistä.  

Mentorointimalli kuvattuna graafisesti.

Lataa mentorointimalli tästä (pdf)

Suunnitelmallisuus ja sitoutuminen

Suunnitelmallisuus auttaa hahmottamaan muutosta ja etenemään kohti tavoitteita. Molemminpuolinen sitoutuminen prosessiin auttaa kasvua ja kehitystä – kulkua siihen tahtiin ja suuntaan, johon mentoroitava on itse menossa. Olennainen lähtökohta on, että mentorointi ei ole perehdytystä, vaan sen tarkoituksena on tukea sekä jakaa osaamista. Mentori auttaa työntekijää tunnistamaan omia tarpeitaan, kiinnostuksen kohteitaan ja vahvuuksiaan. 

Vinkkejä:

 • Suunnitelkaa yhdessä työntekijän tarpeen mukaista mentorointia
 • Varatkaa riittävästi rauhallista aikaa mentorointihetkille
 • Säännölliset ja ennalta sovitut tapaamiset tärkeitä
 • Pohdi: mitä mentoroitava tarvitsee
 • Muista oikea-aikaisuus mentoroitavan näkökulmasta (mitä teemoja käsitellään ja milloin)

Monimuotoinen ja joustava

Mentoroinnin perusta on molemminpuolinen luottamuksellisuus, jonka varaan vuorovaikutus rakentuu. Luottamuksellisuus, kunnioitus ja arvostus vahvistavat toinen toisiaan. On tärkeää, että arvostetaan ihmistä ja kunnioitetaan hänen valintojaan – ja että näitä asioita tuodaan esille selkeästi. Olennaista on myös tasavertaisuus mentorointitilanteessa.

Mentorointi voi olla hyvin monimuotoista. Keskustelun tukena voidaan hyödyntää vaikkapa erilaisia testejä, sovelluksia ja menetelmiä. On tärkeää, että mentorointi joustaa: mentoroinnin toteutustapa voi muuttua työsuhteen aikana työntekijän tarpeiden mukaan. Saatua rahoitusta voidaan tarvittaessa suunnata eri tavoin mentoroinnin aikana, esimerkiksi ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Mentorointi voidaan tilanteen mukaan toteuttaa järjestön sisällä tai hankkia ulkopuoliselta taholta.

Vinkkejä:

 • Uskalla kysyä: Onko tämä sitä, mitä sinä tarvitset? Mitä toivoisit mentoroinnilta? 
 • Anna mentoroitavalle aidosti myönteistä palautetta hänen toiminnastaan
 • Toimintatapoja voi muuttaa matkan varrella: kokeile ja rohkene tehdä muutoksia tarvittaessa.

Huomioi:

 • Älä jää mentorina yksin. Pyydä apua mentorin rooliin.  

Vahvuudet ja jatkopolut

Mentoroinnin tehtävä on tukea työntekijän ammatillista kasvua, vahvuuksien löytämistä ja osallisuutta. Mentoroitavan itsereflektiolle tulee antaa tilaa ja auttaa häntä peilaamaan asioita itsessään. On tärkeää, että mentori kysyy mentoroitavalta hänen näkemyksiään ja ajatuksiaan. Tämä vahvistaa mentoroitavan itsetuntemusta.

Myös työhyvinvoinnista ja työkuulumisista kannattaa kysyä rohkeasti. Näin voi tulla esille jokin haaste, johon mentoroitava tarvitsee tukea. Jo se, että kysyy ja kuuntelee, voi auttaa. Mentorin olennainen tehtävä onkin auttaa kuuntelemalla ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

On hyvä herätellä kiinnostusta tulevaan ja näin tukea mentoroitavan jatkopolkua. On tärkeää, että mentoroitava tietää saavansa tukea myös Paikka auki -työn loppumisen taitekohdassa. 

Vinkkejä:

 • Pysähdy kysymään kuulumisia
 • Tuo esille positiivisia huomioita mentoroitavan osaamisesta 
 • Osallisuuden arvioinnissa voi olla hyötyä esimerkiksi osallisuusväittämistä. Lisää osallisuudesta täällä.
 • Tulevaisuuden suunnittelussa voi hyödyntää Jatkopolkujen tukemisen mallia. Lisää jatkopoluista täällä.

Mentoroinnin videosarja

Mentoroinnin videosarja on toteutettu yhteistyössä Tevere Oy, Päivi Kupiaksen kanssa. Ensimmäisessä videossa mukana ovat myös Hämeen Setlementti ja Oulun Seudun Muistiyhdistys. Kiitos yhteistyöstä!