Vastuullisuusmallit

Vastuullisuus toteutuu, kun sekä työnantaja että -tekijä huolehtivat tietyistä perusasioista. Tältä sivulta löydät vastuullisen työnantajan ja vastuuntuntoisen tekijän toimintamallit.

Vastuullinen työnantaja

Paikka auki -työnantajan vastuullisuuden lähtökohdat. Avattu tekstissä.

Vastuullisena työnantajana…

Suunnittelemme järjestöömme palkattavan työntekijän tehtävät ja toimenkuvan huolella. Työyhteisö osallistuu uuden työntekijän toimenkuvan suunnitteluun ja keskustelemme sen vaikutuksista henkilökunnan keskinäiseen työnjakoon.

Toimenkuvaan on hyvä jättää väljyyttä, jotta sitä voidaan tarkentaa palkattavan henkilön kehittymistarpeiden ja vahvuuksien mukaan.

Huolellinen rekrytointi

Teemme uuden työntekijän rekrytoinnin huolella ja harkiten. Avustusohjelman tarkoitus on palkata järjestöihin henkilöitä, jotka tulevat työelämän ulkopuolelta, ovat nuoria ja kokemattomia tai heillä on käytössään vain osa työkyvystään. Tarpeen ja tilanteen mukaan sovellamme työnhaussa Yhdenvertaisuuslain mukaista positiivista erityiskohtelua iän ja/tai osatyökykyisyyden perusteella. Työntekijöiden lähtökohdat ovat erityisiä ja varaudumme siihen, että heidän voimavaransa voivat yllättää suuntaan tai toiseen.

Työsopimus käydään huolella läpi yhdessä keskustellen

Ennen työsuhteen alkua laadimme asianmukaisen työsopimuksen. Ennen sen allekirjoittamista keskustelemme kaikki sopimuksen kohdat auki niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät omat vastuunsa. Aloitamme avoimen, suoran ja kohtaavan keskustelun eri osapuolten odotuksista ja työelämän pelisäännöistä jo työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Näin sitä on helpompi jatkaa myös työsuhteen aikana, tarpeen mukaan.

Perehdytys on vastavuoroista vuorovaikutusta

Työsuhteen alkaessa huolehdimme siitä, että työntekijälle järjestetään hyvä perehdytys uusiin työtehtäviin, asianmukaisiin työvälineisiin ja työtä tekevään yhteisöön. Keskustellaan työelämän pelisäännöistä tarpeen mukaan.Suunnittelemme ja rytmitämme uuden omaksumista sopiviin jaksoihin: kaikkea ei voi oppia heti ensimmäisen työpäivän tai -viikon aikana ja pelkkä perehdytyskansioiden selailu ei riitä. Uusiin työtovereihin on helpompi tutustua yksi kerrallaan.

Asianmukainen ohjaus auttaa tekemään hyvää työtä

Työsuhteen aikana huolehdimme siitä, että työntekijä saa asianmukaista ohjausta työtehtäviensä tekemiseen. Järjestämme ohjauksen luontevasti työntekijän saataville, koska se tukee hyvän työn tekemistä ja vähentää työntekijän kokemaa epävarmuutta uusien työtehtävien äärellä. Asianmukaiseen ohjauksen avulla työntekijä tietää, mitä hänen kuuluu työssään tehdä, miten erilaiset tehtävät tehdään ja kenen kanssa. Annamme rakentavaa palautetta, jonka avulla työntekijä voi vahvistaa ammatillista itsetuntoaan.

Mentoroinnilla luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta

Työtehtäviin liittyvän ohjauksen lisäksi voimme työnantajana järjestää myös työntekijän henkilökohtaiseen oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja uraan liittyvää ohjausta / mentorointia. Olemme kiinnostuneita työntekijän tulevaisuuden suunnitelmista ja kysymme hänen toiveistaan ja haaveistaan. Hyvin toteutettuna mentorointi vahvistaa työntekijän hyvinvointia työsuhteen aikana ja avaa erilaisia mahdollisuuksia hänen jatkotyöllistymiselleen ja/tai opiskelulle Paikka auki -työsuhteen jälkeen. 

Lataa “vastuullinen työnantaja” -infograafi (pdf)

Ladda “En ansvarsfull arbetsgivare” infografen (pdf)

Tutustu malliin Innokylässä

Vastuuntuntoinen työntekijä

Paikka auki -työntekijän vastuullisuuden lähtökohdat. Avattu tekstissä.

Vastuuntuntoisena työntekijänä…

Tutustun (jos mahdollista) järjestön toimintaan jo ennen työhakemuksen lähettämistä. Valmistaudun työnteon aloittamiseen ja sen mukanaan tuomiin erilaisiin muutoksiin omassa arjessani. Juttelen asiasta minulle läheisten ja tärkeiden ihmisten kanssa. Pohdin omaa osaamistani, vahvuuksiani ja omaa elämäntilannettani.

Laadin omasta osaamisestani hyvän ansioluettelon ja valmistaudun huolella työhaastatteluun: mitä osaan, missä olen hyvä, mitä haluaisin oppia lisää ja millaisiin haasteisiin olen / en ole valmis tarttumaan?

Harkittu työn aloitus

Perehdyn avoinna olevaan työtehtävään erilaisin tavoin: kysyn työnantajalta lisätietoja ja puhun verkostossani olevien ihmisten kanssa suunnitelmistani aloittaa työnteko. Tiedustelen, onko jollain kokemuksia vastaavista työtehtävistä tai samasta työnantajasta. Mietin työelämän pelisääntöjä  ja täydennän tietojani niistä tarpeen mukaan.Huolehdin itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani minulle sopivilla ja hyvää tekevillä tavoilla.

Työsopimus käydään huolella läpi yhdessä keskustellen

Perehdyn ja varmistan, että olen ymmärtänyt mitä työsopimukseen kirjataan, mitä minulta odotetaan ja mistä asioista työnantajan tulee huolehtia. Toimitan asiaankuuluvat paperit / dokumentit / todistukset + kysyn uudestaan, jos en ymmärrä jotain työsopimuksen kohtaa (esim. koeajan merkitys, työajat, lomaoikeus, yllättävät sairastumiset, luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus, tms.) Aktiivinen asioiden kysyminen herättää luottamusta.

Perehtyminen on vastavuoroista vuorovaikutusta

Tutustun uuteen työyhteisööni ja perehdyn tuleviin työtehtäviini huolella. Kysyn/varmistan, että olen ymmärtänyt omat työtehtäväni, keiden kanssa työtä tehdään ja keneltä voin kysyä tarvittaessa lisätietoja. Kysyn / ilmoitan mahdollisista poissaoloista etukäteen.

Hakeudun vuorovaikutukseen ja tutustun työpaikan ihmisiin minulle sopivaan tahtiin. Autan työyhteisöä tutustumaan minuun työntekijänä: kerron mitä osaan, mistä olen kiinnostunut ja millaisia tehtäviä haluaisin tehdä/oppia lisää. Kerron itsestäni sen, mitä muiden on minusta hyvä tietää (erityiset kiinnostuksen kohteet, aistirajoitteet, tms.).

Rakentava palaute auttaa tekemään hyvää työtä

Pyrin tekemään hyvää työtä. Kysyn ja selvitän, miten eri tehtävät tehdään ja mitä niiden avulla yritetään saada aikaan. Pyydän tarkennusta epäselviin tehtäviin, ohjeisiin ja vastuisiin. Tulen ajoissa, huolehdin aikatauluista omalta osaltani ja pyydän tarvittaessa apua/lisäaikaa tiettyihin työtehtäviin ja asioiden omaksumiseen. Huolehdin omasta hyvinvoinnistani. Kun tiedän mitä minun kuuluu työssäni tehdä ja miten se tehdään, voin myös kokeilla, miten sen voisi ehkä tehdä vähän paremminkin. Pyydän palautetta tekemisistäni ja otan opiksi, jos/kun virheitä sattuu.

Mentoroinnilla luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta

Otan oman tulevaisuuteni puheeksi ja kerron työyhteisössä omista suunnitelmista ja toiveistani. Ammatillinen itsetunto vahvistuu vähitellen, työtä tekemällä, osallistumalla, kokeilemalla ja keskustelemalla. Se vaatii itsensä likoon laittamista ja rohkeutta.

Kysyn esihenkilöltäni suoraan (ja hyvissä ajoin) omista mahdollisuuksistani jatkaa työntekoa nykyisen työnantajani palveluksessa. Osallistun tilaisuuksiin, joissa voin tavata muita mahdollisia työnantajia ja vahvistaa omaa verkostoani. Pyydän palautetta omasta työstäni, suosituksia ja väliaikaisen työtodistuksen jatkotyöllistymistäni varten.

Lataa “vastuullinen työntekijä” -infograafi (pdf)

Ladda “ansvarsfulla arbetstagare” infografen (pdf)

Tutustu malliin Innokylässä

Tutustu vastuullisuusmallien diaesitykseen