Jatkopolut

Paikka auki -ohjelman tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden hyvinvointia, osallisuuden kokemuksia sekä työelämävalmiuksia. Näitä vahvistamalla oma jatkopolku löytyy paremmin.

Jatkopoluille Paikka auki -ohjelman avulla

Jatkopolkujen tukemisen mallin avulla voidaan tunnistaa, millaisessa vaiheessa työntekijä on tulevaisuuden suunnittelussaan ja valita eri vaiheisiin sopivia ohjauskeskusteluja. Jatkopolkujen suunnittelukeskustelut eivät aina etene mallissa kuvatussa järjestyksessä, vaan eteneminen on yksilöllistä.

Kolmivaiheisen mallin kehittämisessä on käytetty apuna dialogista lähestymistapaa sekä Transteoreettista muutosvaihemallia. Dialoginen lähestymistapa korostaa kuulluksi tulemisen ja osallisuuden merkitystä; muutosvaihemalli kuvaa ihmisessä tapahtuvan muutoksen etenemistä vaiheittain. Eri vaiheissa työntekijää on hyvä tukea erityyppisten ohjauskeskustelujen avulla. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työnantajien kanssa. Malli luo yleiskuvan perusasioista muutoksen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavaa keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken.

Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutetaan.

Jatkopolkujen tukemisen toimintamalli.

Lataa jatkopolkujen tukemisen toimintamalli (pdf) painamalla tästä.

Herättely ja luottamuksen rakentaminen

Työntekijä ei tässä vaiheessa vielä välttämättä havaitse jatkopolun suunnittelun tarvetta, tai halua käydä aiheesta keskustelua. Aiheen esille ottajasta tai vinkkien antajasta voi jopa tuntua siltä, että työntekijä ei halua kuulla neuvoja. Tässä vaiheessa jotkut työntekijät voivat tarvita tukea myös arjen asioihin.

Tavoite: Luottamuksellisen suhteen luominen työntekijään, työntekijän itsetuntemuksen vahvistaminen sekä työntekijän kokonaistilanteen ymmärtäminen.

Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

 • Varatkaa aikaa kiireettömille keskustelutilanteille.
 • Kysele, kuuntele, ole utelias, osoita ymmärrystä ja hyväksyntää.
 • Voit kysyä millaista tulevaisuutta työntekijä toivoo työsuhteen jälkeen, millaisia unelmia hänellä on.
 • Tuo tilanteissa esiin asiat positiivisesti ja rakentavasti.
 • Kerro työntekijälle, millaisia hyviä vaikutuksia hänen työllään ja toiminnallaan on ollut.

Huomioi:

 • Työntekijää autetaan liittymään osaksi työyhteisöä. Anna rauha opetella työelämän pelisääntöjä.
 • Toimenkuva muokataan sopivaksi ja työntekijän (työ)tilannetta arvioidaan yhdessä. Ohjauksessa keskitytään työssä tapahtuviin arjen asioihin.
 • Tässä vaiheessa pohjustetaan vahvuuksien löytämistä.

Osaamisen tunnistaminen

Työntekijä pohtii omaa osaamistaan, mutta konkreettisemmat suunnitelmat omista jatkopoluista eivät ole vielä ajankohtaisia tai mahdollisia. Aiheen miettiminen kiinnostaa. Työntekijällä voi myös olla vahvoja suunnitelmia, jotka eivät vielä kohtaa oman osaamisen kanssa.

Tavoite: Työntekijä tunnistaa omaa osaamistaan, pohtii tulevaisuuden tavoitteita ja toteutumista rajoittavia tekijöitä.

Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

 • Rohkaise erilaisten vaihtoehtojen uteliaaseen selvittelyyn. Kannusta ja rohkaise kokeilemaan uutta.
 • Mieti ja tutki työntekijän kanssa yhdessä mahdollisia jatkopolkuja. Luo tilaa vastavuoroiselle pohdinnalle.
 • Anna konkreettista havaintoihin perustuvaa palautetta työstä. Konkretian avulla palaute on helpommin ymmärrettävää ja auttaa tunnistamaan omaa osaamista.
 • Rohkaise ja osoita tukesi tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.
 • Voitte tutustua erilaisiin osaamiseen tai ura- ja koulutustoiveisiin liittyviin tehtäviin ja nettisivustoihin. Keskustelujen tukena voi käyttää kuva- tai tehtäväkorttipakkoja.

Huomioi:

 • Tässä vaiheessa työntekijällä voi olla vielä useita erilaisia vaihtoehtoja, lopullinen suunnitelma on vasta hahmottumassa.
 • Monipuoliset työtehtävät, mahdollisuus kehittyä ja säännölliset, henkilökohtaiset keskustelut tukevat mahdollisuuksia mielekkääseen jatkopolkuun. Usko itseen vahvistuu.

Tulevaisuustavoitteet ja toiminta

Jatkopolkuun ja tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet ovat yhdenmukaisia oman osaamisen kanssa ja työntekijä ottaa itse vastuuta suunnitelmaa tukevasta toiminnasta.

Tavoite: Työntekijä asettaa itselleen konkreettisia, omaan tilanteeseen sopivia tavoitteita ja toimii tavoitteiden suuntaisesti.

Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: nimettyjen tilanteiden tai taitojen kokeilu/harjoittelu, CV:n tekeminen tai työn hakeminen, pääsykokeisiin valmistautuminen, velkajärjestelyn selvittäminen tms.

Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

 • Varmista, että työntekijä saa edelleen onnistumisen kokemuksia työstään. Tämä kannustaa jatkamaan samaan malliin.
 • Pohtikaa yhdessä, mitä hyvää ja millaisia kokemuksia työssäoloaika on tuonut työntekijälle.
 • Oman osaamisen sanoittaminen on tärkeää. Voit kannustaa työntekijää hakemaan Tulevaisuuden työelämätaidot – digitaalisia osaamismerkkejä.
 • Kerro, että olet edelleen saatavilla ja tukena.
 • Tue ja kannusta työntekijää suunnitelmassa, esimerkiksi opintoihin hakemisessa tai työnhakuprosessissa.
 • Kirjoita tarvittaessa väliaikainen työtodistus tai suositus.
 • Tiedostakaa ja varautukaa mahdollisiin suunnitelmien muuttumisiin.

Huomioi:

 • Verkostosta on hyötyä. Tutustumiset erilaisiin työpaikkoihin voivat auttaa suuntaamaan tulevaisuuden opiskelua tai työnhakua.
 • Oman alueen Ohjaamoista, TE-toimistoista sekä työnhakutapahtumista voi saada tukea ja ideoita urasuunnitelmiin jo työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen.

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkuja

Seuraavilla videoilla entiset Paikka auki -työntekijät kertovat ajasta Paikka auki -vuoden jälkeen. Mitä he ovat ohjelmalta saaneet ja mihin se on heidät vienyt?