Työtyytyväisyys on monen tekijän summa

Tarinat | 7.2.2023

Paikka auki -työssä pääsääntöisesti viihdytään hyvin. 90 % työntekijöistä on kertonut työntekijäkyselyissämme olevansa tyytyväisiä työhönsä ja lähes yhtä moni suosittelisi työtä sote-järjestössä myös muille. Työtyytyväisyyttä edistää mahdollisuus kokeilla erilaisia tehtäviä mielenkiintonsa mukaan ja kokemus omasta pystyvyydestä tehtävässään. Moni kokee tekemänsä työn merkityksellisenä. On palkitsevaa, kun näkee miten voi edistää järjestön asiakkaiden hyvinvointia. Eikä tyytyväisyyteen vähiten suinkaan vaikuta kokemus, että työyhteisössä voi olla turvallisesti oma itsensä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tyytyväisyys työpaikalla on molemminpuolista – työnantajistakin 89 % on tyytyväisiä Paikka auki -työntekijöiden tekemään työhön ja 79 % suosittelisi työntekijäänsä muille työnantajalle vähintään vastaaviin tehtäviin.

Joskus kuitenkin työssä koetaan haasteita. Useimmiten ne tutkimustemme mukaan liittyvät työnkuvaan, ristiriitaan omien odotusten tai voimavarojen ja todellisuuden välillä, koettuun asemaan työyhteisössä, esimiestyöhön ja työsuhteeseen liittyviin asioihin tai oppisopimuskoulutukseen.

Suunnittele ja resursoi

Järjestöissä tehtävä työ on monipuolista. Laajassa työnkuvassa voi piillä riski, että työn määrä kasvaa liialliseksi. Työntekijä saattaa saada tehtäviä, joita muut eivät ehdi tehdä, tai jotka eivät vaadi kokeneen työntekijän taitoja eivätkä siksi motivoi. Paikka auki -työssä on mahdollisuus räätälöidä tehtäviä työntekijän osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Sitä kannattaakin hyödyntää. Tällöin työssä ollessa voi löytyä tai vahvistua se, mitä tahtoo tehdä jatkossa.

Moni Paikka auki -työhön tuleva vaikuttaa kokevan työvuotensa näytön paikkana ja tahtoo lunastaa itseensä kohdistuvat odotukset. Joskus vaativuus itseä kohtaan kasvaa suureksi. Etenkin jos kokemusta työelämästä on vasta vähän tai sieltä on ollut pidempään pois, ei ehkä tiedä, millainen työpanos on riittävä. Silloin pyydetty ja annettu palaute voi auttaa. Osatyökykyisen työntekijän työkyky voi vaihdella ja jaksaminen vaatii seurantaa. Työaikaa voi muuttaa työsuhteen aikana – työssä ollessa on mahdollisuus kokeilla omaa jaksamistaan ja löytää sopiva suhde tekemisen ja lepoajan välille. Onnistumisia tukee niin työmäärän kuin työtehtävien vaativuuden kasvattaminen ajan kanssa.

Paikka auki -työsuhteeseen on mahdollista liittää oppisopimuskoulutus, mikä on nuorille, mutta myös alanvaihtajille oivallinen tapa hankkia uusi ammatti. Näissä koulutuksissa ongelmalliseksi on koettu se, että yhteydenpito oppilaitoksen, opiskelijan ja ohjaajan välillä on ollut riittämätöntä. Suurin vastuu opettamisesta tuntuukin jäävän työpaikalle ja se on yllättänyt monet. Jo hakuvaiheessa työnantajan kannattaakin miettiä riittävät resurssit ohjaamiseen. Opiskelijalta oppisopimuskoulutus vaatii voimavaroja, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallista ajankäyttöä. Vuodesta 2022 alkaen järjestöt voivat saada avustusta mentorointiin myös oppisopimuskoulutuksessa oleville Paikka auki -työntekijöille, mikä on hienoa.

Kuuntele, kohtaa ja kannusta

Sote-järjestöt tuntevat hyvin asiakaskuntansa ja entistä useammin Paikka auki -työhön tullaankin niin, että työllistävä järjestö on jo tuttu asiakkuuden, vapaaehtoistyön tai työkokeilun kautta. Työsuhteessa roolit ovat kuitenkin toisenlaiset eivätkä odotukset puolin ja toisin aina kohtaa. Esihenkilö on tärkeässä asemassa varmistamaan, että työntekijä tietää tehtävänsä sisällön ja hänellä on tarvittavat välineet ja osaaminen sen tekemiseen. Esihenkilöltä on lupa odottaa neuvoja ja tukea. Pettymyksiä on aiheuttanut kokemus, ettei esihenkilöllä ole riittävästi aikaa työntekijälle. Esihenkilön valppaus on valttia silloin, kun työntekijällä on vaikeuksia rajata työtään. Työn merkityksellisenä kokeminen voi johtaa sellaiseen työn tekemisen imuun, että jaksaminen vaarantuu. Etenkin terveydentilaa koskevissa tiedoissa esihenkilö on sen varassa, mitä työntekijä itse kertoo. Siksi on tärkeää pitää ovi auki – varata aikaa ja rakentaa luottamusta, että keskustelu mielen päällä olevista asioista mahdollistuu.

Hyödynnä yhteisön apu ja tuki

Etätyöskentely koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen takia on muuttanut kokemusta työssäoloajasta. Osallisuuden ja tasa-arvoisuuden merkitystä työyhteisössä ei voi liikaa korostaa. Jos työkokemusta on vasta vähän, voi viedä aikaa, että luottamus omiin kykyihin ja työyhteisön hyväksyntään kasvaa. Pienet teot arjessa, kuten tervehtiminen ja kahvipöytäkeskusteluun mukaan ottaminen, saavat olon tuntumaan tervetulleeksi. Kun ollaan tutumpia, on helpompi ottaa asioita puheeksi. Riittävä perehdytys ja tieto, että neuvoa ja apua on saatavilla, auttaa ottamaan tehtäviä haltuun ja kasvattamaan ammattitaitoa. Palautteen antaminen ja saaminen antaa tärkeää tietoa siitä, miten asiat arjessa sujuvat.

Asioita voidaan muuttaa vasta kun tiedetään, että niihin tarvitaan muutosta. Jos työyhteisössä on psykologisesti turvallista, on asioita helpompi ottaa puheeksi. Työkulttuuri, jossa on lupa kokeilla ja harjoitella, antaa aikaa ja tilaa ottaa tehtäviä haltuun. Mahdolliset mutkat matkalla nähdään silloin oppimiskokemuksina, joista hyötyy koko työyhteisö.

Olemme koordinaatiohankkeessa kuluneen neljän vuoden aikana selvittäneet yhteydenpidon ja kyselyiden avulla kokemuksia kentältä ja sen valossa tuottaneet materiaalia tukemaan työnantajia, mentoreita ja työntekijöitä. Olemme viestineet, että meihin saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, kun kaipaa tietoa tai tukea. Tiimimme on vieraillut työyhteisöissä ja järjestänyt tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus myös vertaisten verkostoitumiseen. Mikään asia ei ole liian pieni, saati hankala yhteydenoton aiheeksi – olemme täällä teitä varten.

Jaana Toikkanen
Jaana työskenteli tutkijana Paikka auki -koordinaatiohankkeessa vuosina 2020-2022. Tutkimuksella on ollut tärkeä rooli Paikka auki -ohjelman toimivuuden osoittamisessa.

 

Lähteet: Paikka auki -työntekijöiden kyselytutkimukset 2018-2021, Paikka auki -työssä olleiden haastattelut 2022 ja Paikka auki -työnantajien kyselyt (vuosien 2018-2020 rahoitus).