Jatkopolkuja edistetään lisäämällä valinnanmahdollisuuksia

Tarinat | 7.2.2023

Milla Rajala tutki valtiotieteen alan gradussaan jatkopolkuja Paikka auki -työsuhteissa.

Paikka auki on avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien nuorten ja kaikenikäisten osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla heille työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tutkin maisterintutkielmassani sitä, mitkä erityiset tekijät Paikka auki -ohjelmassa edistävät työntekijöiden jatkopolkujen suunnittelua sekä toteutumista työsuhteen aikana ja sen jälkeen. Jatkopolut voivat olla esimerkiksi opiskelupaikka, uusi työpaikka, jatkaminen samassa Paikka auki -työssä tai sairauseläkkeelle, sairauslomalle tai kuntoutustuelle siirtyminen.

Suunnan selkeytyminen on monen tekijän summa

Tutkielmaa tehdessäni löysin useita jatkopolkuja edistäviä tekijöitä, jotka kaikki vaikuttivat toinen toisiinsa. Yhdessä erilaiset tuen muodot, kuten suunnittelun tuki, työkavereilta saatu tieto sekä kannustus paransivat Paikka auki -työntekijöiden itseluottamusta ja itsetuntemusta, mikä selvensi heidän tulevaisuudennäkymiään. Ei siis ollut helppoa määritellä yksittäisiä edistäviä tekijöitä, sillä tekijät muodostivat yhdessä kokonaisuuden, jossa yksi positiivinen kokemus edisti myös toisen positiivisen kokemuksen muodostumista. Jatkopolkuja edisti useiden myönteisten asioiden tapahtuminen samaan aikaan, jolloin ne vahvistivat toinen toisiaan.

Suunnan selkeytyminen näyttäytyi aineistossa yhtenä merkittävimmistä tekijöistä, sillä moni ei vielä työsuhteen alussa tiennyt, mitä haluaa tulevaisuudelta. Teema nousi esiin jopa neljäsosassa vastauksia. Vastaajien suunnat selkenivät työsuhteen aikana työllistymisen, koulutuksen sekä työhön tai opintoihin liittymättömien suunnitelmien osalta.

Suunnan selkeytymistä edisti työpaikalta löytynyt tuki jatkopolkujen suunnitteluun, kun taas tietämättömyys tulevaisuudesta nousi esiin niissä kokemuksissa, joissa tukea ei oltu saatu. Omien tulosteni ja aiemman tutkimustiedon valossa vaikuttaakin siltä, että etenkin mentoroinnilla on tärkeä merkitys Paikka auki -työntekijöiden arjessa. Mielestäni huomion arvoista oli se, ettei sille ole yhtä ainoaa tapaa. Suuri osa kuvaili saamaansa tukea keskusteluna, jossa toista osapuolta kiinnosti kuulla hänen tulevaisuudensuunnitelmistaan ja joka rohkaisi tavoittelemaan unelmiaan silloinkin, kun työntekijä ei itse uskonut itseensä.

“Minuun uskottiin (silloinkin kun en uskonut itseeni), minua kehuttiin, minulle annettiin vastuullisempia tehtäviä….Uskalsinkin nyt hakea työtehtävään, johon minulla oli suuri kiinnostus ja halu oppia uusia asioita – työkokemusta ei laisinkaan. Ja minut valittiin.”

Jatkopolkuja edistävän työpaikan avaimet

Tutkielmani perusteella vaikeasti työllistyvien nuorten sekä kaikenikäisten osatyökykyisten jatkopolkuja voidaan edistää tarjoamalla heille positiivinen, tarpeeksi pitkä työkokemus, josta maksetaan palkkaa. Oman palkan tienaaminen näyttäytyi parempana tulevaisuuden ennakoitavuutena sekä paransi vastaajien hyvinvointia. Tärkeää oli, että työntekijät oppivat työelämätaitoja sekä saivat lisää tietoa heitä askarruttavista asioista. Lisäksi Paikka auki -työntekijät oppivat omista vahvuuksistaan sekä tarpeistaan työntekijöinä, uskalsivat tuoda niitä esiin sekä etsiä motivoivia työmahdollisuuksia, joissa olisi silti heidän tarvitsemaansa joustavuutta.

Merkityksellisenä näyttäytyi työntekijän kokemus siitä, että hän on pystyvä ja hyvä työntekijä. Tätä edisti esihenkilön sekä kollegoiden kannustava lähestymistapa, tiedon ja tuen antaminen sekä se, että työntekijöille annettiin riittävästi heidän taitotasolleen sopivaa vastuuta. Lisäksi Paikka auki -työ tarjosi osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja luoda tätä kautta uusia tilaisuuksia.

“Olen toki ennen tätä työsuhdettakin pyrkinyt työelämään, mutta kokemus vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen ja osaamiseen.”

Paikka auki -ohjelma lisää nuorten sekä kaikenikäisten osatyökykyisten valinnanmahdollisuuksia, mikä parantaa heidän kykyään, motivaatiotaan sekä rohkeuttaan tehdä jatkopolkuihin liittyviä suunnitelmia sekä tavoitella niitä.

Milla Rajala