Stödja fortsatta vägar

Stödja fortsatta vägar

Med hjälp av modellen för att stödja fortsatta vägar kan man identifiera i vilket skede arbetstagaren är i framtidsplaneringen och välja lämpliga handledningssamtal till de olika skedena. Planeringssamtalen gällande fortsatta vägar framskrider inte alltid i den ordning som beskrivs i modellen, utan framskridandet är individuellt.

I utvecklingen av denna modell i tre skeden har man tillämpat dialogiska förhållningssätt och modellen för transteoretiska förändringsfaser. I det dialogiska förhållningssättet betonas upplevelsen av att bli hörd och betydelsen av delaktigheten. Förändringsfasmodellen beskriver framskridandet av förändringarna hos personen stegvis. Det är bra att med hjälp av olika handledningssamtal stödja arbetstagaren i de olika skedena. Verksamhetsmodellen är av allmän karaktär och dess principer gäller även mer allmänt i arbetslivet. 

Ladda ”Stödja fortsatta vägar” (pdf) här

Instifta och bygga förtroende

I det här skedet har arbetstagaren inte nödvändigtvis ännu upptäckt behovet av att planera en fortsatt väg, eller vill inte diskutera ämnet. Den som tar upp ämnet eller har tipsat om det kan till och med känna att arbetstagaren inte vill höra råd. I det här skedet kan en del arbetstagare även behöva stöd med vardagliga sysslor.

Mål: Skapande av en förtroendeingivande relation till arbetstagaren, stärkande av arbetstagarens självkännedom samt förståelse för arbetstagarens hela situation.

Tips inför handledningssamtal:

 • Reservera tid för ett ostört samtalstillfälle.
 • Fråga, lyssna, var nyfiken, visa förståelse och godkännande.
 • Du kan fråga en hurdan framtid arbetstagaren önskar efter arbetsförhållandet, vad hen drömmer om.
 • Ta vid samtalstillfället upp saker på ett positivt och konstruktivt sätt.
 • Berätta för arbetstagaren vilka positiva effekter hens arbete och handlingar har haft.

Observeral:

 • Arbetstagaren får hjälp att bli en del av arbetsgemenskapen. Ge hen tid att i lugn och ro lära sig arbetslivets spelregler.
 • Arbetsbeskrivningen anpassas så att den passar arbetstagaren och arbetstagarens (arbets)situation utvärderas tillsammans. I handledningen fokuserar man på vardagliga saker som sker i arbetet.
 • I det här skedet lägger man grunden för att hitta styrkorna.
 

Identifiera kompetens

Arbetstagaren funderar över sin egen kompetens, men det är ännu inte läge för eller möjligt att utarbeta mer konkreta planer gällande de egna fortsatta vägarna. Det är intressant att tänka på ämnet. Arbetstagaren kan även ha stora planer, som ännu inte är i nivå med den egna kompetensen.

Mål: Arbetstagaren identifierar sin egen kompetens, funderar över framtidsmål och faktorer som begränsar möjligheterna att genomföra dem.

Tips inför handledningssamtal:

 • Uppmuntra till nyfiken utredning av olika alternativ. Peppa och uppmuntra till att prova nya saker.
 • Fundera över och undersök eventuella fortsatta vägar tillsammans med arbetstagaren. Skapa utrymme för ömsesidig reflektion.
 • Ge respons på arbetet som grundar sig i konkreta observationer. Med konkreta exempel är responsen lättare att förstå och hjälper arbetstagaren att identifiera sin egen kompetens.
 • Uppmuntra och visa ditt stöd i skapandet av framtidsplaner.
 • Ni kan bekanta er med olika uppgifter och webbplatser som anknyter till kompetens eller karriär- och utbildningsönskemål. Bild- och uppgiftskortlekar kan användas som ett stöd i samtalen.

Observera:

 • I det här skedet kan arbetstagaren ännu ha flera olika alternativ, den slutliga planen håller ännu på att ta form.
 • Mångsidiga arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas och regelbundna, personliga samtal stödjer möjligheterna till en meningsfull fortsatt väg. Tron på jaget stärks.
 

Framtidsmål och verksamhet

Mål förknippade med den fortsatta vägen och framtiden är i harmoni med den egna kompetensen och arbetstagaren tar själv ansvar för verksamheten som stödjer planen.

Mål: Arbetstagaren ställer upp konkreta mål för sig som är lämpliga för situationen, och vidtar åtgärder för att nå målen.

Konkreta mål kan till exempel vara: att prova/öva uttalade situationer eller färdigheter, skriva ett CV eller söka arbete, förbereda sig på intagningsprov, ordna med skuldreglering och så vidare.

Tips inför handledningssamtal:

 • Säkerställ att arbetstagaren i sitt arbete fortfarande får upplevelser av att lyckas. Detta uppmuntrar till att fortsätta på den inslagna vägen.
 • Fundera tillsammans på vilka positiva saker och hurdana erfarenheter tiden i arbete har gett arbetstagaren.
 • Det är viktigt att sätta ord på den egna kompetensen. Du kan uppmuntra arbetstagaren att söka de digitala Framtida arbetslivsfärdigheter-kunskapsmärkena.
 • Berätta att du fortfarande finns tillgänglig och stödjer.
 • Stöd och uppmuntra arbetstagaren i planeringen, till exempel att söka studieplats eller i processen för att söka arbete.
 • Skriv vid behov ett tillfälligt arbetsintyg eller en rekommendation.
 • Var medvetna om och förbered er på eventuella förändringar i planerna.

Observera:

 • Nätverk är nyttiga. Studiebesök på olika arbetsplatser kan hjälp till med att inrikta framtida studier eller arbetssökningar.
 • Navigatorn i det egna området, TE-byråerna samt arbetssökningsevenemang kan ge stöd och idéer till karriärplaneringen redan under arbetsförhållandet eller efter det.