Onnistuneen Paikka auki -työsuhteen jäljillä

Tarinat | 7.2.2023

Pilvi Kyrönlahti tutki yhteiskuntatieteiden maisterintutkielmassaan sote-alan järjestöjen kokemuksia työnantajana toimimisesta Paikka auki -ohjelmassa.

Maisterintutkielmassa selvitettiin Paikka auki -ohjelmassa mukana olevien työnantajajärjestöjen kokemuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten työllistämisestä. Tutkielmassa selvitettiin paitsi järjestöjen kohtaamia onnistumisia ja haasteita työnantajina, myös järjestötyönantajien näkemyksiä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena, aineistolähtöisenä sisällönanalyysina, jonka aineistona toimi Paikka auki -ohjelman työnantajakyselyyn vastanneiden kirjoittamat avoimet vastaukset. Vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteutetun kyselyn ovat muotoilleet Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkijat. 

Järjestöjen kokemukset työnantajina

Aineistosta piirtyy kuva hyvin monenlaisista työsuhteista ja erilaisista tavoista valmistautua Paikka auki -työntekijän ohjaukseen ja työnkuvan suunnitteluun. 

Työsuhteen onnistumiseen vaikuttivat erityisesti työnantajan aiempi kokemus vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien kohtaamisesta ja palkkaamisesta, työsuhteelle asetetut realistiset tavoitteet, huolellinen valmistautuminen ja koko työyhteisön sitoutuminen uuden työntekijän tukemiseen.

Onnistuneen työsuhteen tärkeimmiksi tekijöiksi työnantajat kokivat työntekijän motivaation ja innostuksen sekä riittävät resurssit työnkuvan suunnitteluun ja työntekijälle suunnattuun ohjaukseen ja mentorointiin. Vaikka kokemukset pääosin olivat positiivisia, muodostui osassa työsuhteita haasteiksi esimerkiksi työntekijän työelämätaitojen ja motivaation puute, sekä terveydelliset ongelmat, jolloin työnantajalta vaadittiin lisää tukea ja esimerkiksi muutoksia alkuperäiseen työnkuvaan.

Positiivisimmin kokemuksiaan Paikka auki -työsuhteista kuvasivat työnantajat, jotka olivat huomanneet työntekijässä positiivista kehitystä, kuten työelämätaitojen parantumista ja rohkeuden kasvamista, ja joiden työntekijät olivat löytäneet jatkopolun työsuhteen aikana. Onnistumisen kokemuksen kautta työnantaja sai vahvistusta merkitykselliseksi ja tärkeäksi kokemalleen työlle.

Suuri osa vastaajista koki Paikka auki -työntekijän tuoneen järjestöön paitsi kaivatut lisäkädet, myös lukuisia muita positiivisia asioita. Työntekijän koettiin muun muassa vahvistaneen työyhteisön yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyden tunnetta sekä tuoneen uusia ideoita, lisää osaamista ja kaivattua vertaisuutta järjestön kohderyhmän kanssa.

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistymiseen vaikuttavat tekijät

Työnantajat pitivät työntekijän itseluottamuksen vahvistumista, oman kiinnostuksenkohteen löytymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä merkittävimpinä tavoitteina Paikka auki -työsuhteille. Näiden tavoitteiden täyttymistä edistettiin järjestöissä hyvin eri tavoin. Joissain järjestöissä ohjaukseen ja tukitoimiin osallistui tarkan suunnitelman mukaisesti paitsi koko työyhteisö, myös esimerkiksi ulkopuolinen työnohjaaja ja mentori. Joissain järjestöissä ohjaustyö oli hajanaisempaa ja se toteutettiin suppeammin resurssein.

Jatkopolun löytymistä ja tulevaisuuden työllistymistä työnantajat kokivat edesauttavan erityisesti luottamuksellinen suhde työntekijään, säännöllinen ohjaus ja mentorointikeskustelut. Lisäksi työnantajat kokivat edistävänsä Paikka auki -työntekijän tulevaisuuden työelämävalmiuksia tarjoamalla mahdollisuuden työelämätaitojen opettelemiseen ja väyliä verkostojen luomiseen, monipuolisen työkokemuksen kerryttämiseen ja lisäkoulutukseen turvallisessa ympäristössä. Työnantajat auttoivat työntekijöitä työ- tai opiskelupaikan hakemisessa ja lähes kaikki vastaajat lupautuivat toimimaan Paikka auki -työntekijän suosittelijana.

Kaikkiaan järjestöt kokevat Paikka auki -ohjelman onnistuneeksi työllisyystoimeksi, jonka päätteeksi työntekijän edellytykset työllistymiseen ovat vahvistuneet. Työnantajat kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä tarjotessaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle turvallisen tilan työelämävalmiuksien vahvistamiseen. 

Paikka auki -työsuhde ei kuitenkaan typisty vain hyväntekeväisyydeksi, vaan se on parhaimmillaan molempia työsuhteen osapuolia monipuolisesti hyödyttävä kokemus. 

Työnantajat kertovat paitsi työntekijöiden tuomasta toivotusta lisäresurssista, myös työntekijöiden uusista ideoista ja osallistumisesta järjestön toimintatapojen kehittämiseen. Työntekijät ovat jakaneet muun muassa ulkoisen viestinnän osaamistaan ja opettaneet digitaitoja niin työtovereilleen kuin järjestön kohderyhmälle.

Paikka auki -ohjelma tarjoaakin mahdollisuuksia kehittymiseen niin työntekijöille kuin työnantajille.

Pilvi Kyrönlahti